Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

NAUCZANIE DOMOWE

W NASZEJ SZKOLE OFERUJEMY  MOŻLIWOŚĆ NAUCZANIA DOMOWEGO CZYLI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ.

 

Rodzice z różnych względów coraz częściej decydują się sami w zaciszu domowym podjąć obowiązku nauki swojego dziecka. Mamy wieloletnie doświadczenie współpracy z rodzicami w takich sytuacjach.  Dziecko jest wtedy uczniem naszej szkoły, otrzymuje legitymację szkolną oraz po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych otrzymuje takie samo jak pozostali uczniowie świadectwo ukończenia danej klasy.

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji Nauczania Domowego w naszej szkole:

 

- Rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły zgodnie z – Art.16 ust.8 -14 ustawy o systemie oświaty o zezwolenie na taką formę edukacji, w przypadku rezygnacji z niej również należy złożyć pisemny wniosek o cofnięcie zezwolenia

 

- Do wniosku należy dołączyć aktualną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych lub semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych. Pamiętajmy, że nauczanie domowe oznacza dla dziecka konieczność przystępowania do egzaminów klasyfikacyjnych

 

- Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas. Uwaga! Może nastąpić cofnięcie zezwolenia – jeśli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

 

- Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

 

Zobowiązania szkoły:
- nauczyciele przekazują rodzicom podstawy programowe wraz z zakresem materiału obowiązującym na danym etapie kształcenia, a także wymagania na poszczególne oceny konieczne do uzyskania promocji do klasy programowo wyższej,
- na życzenie rodziców nauczyciele przekazują również plany pracy miesięcznej, kwartalnej lub semestralnej,
- rodzice mają prawo do konsultacji metodycznych z nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym ustaleniu terminów,
- uczeń ma prawo uczestniczyć w wybranych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły,
- uczeń może uczęszczać na wybrane zajęcia obowiązkowe (np. religia, w-f), w takim przypadku na pisemny wniosek rodziców zgodę wydaje dyrektor szkoły,
- uczeń ma prawo uczestniczyć w życiu szkoły – uroczystościach, wycieczkach, rekolekcjach itp.;
- uczeń ma prawo do brania udziału w konkursach organizowanych przez szkołę. 

 

Zobowiązania rodziców:
- rodzice prowadzą z dzieckiem systematycznie zajęcia dopasowane do jego umiejętności, możliwości
i zainteresowań, w pierwszej kolejności zapewniając realizację podstawy programowej,
- rodzice prowadzą dokumentację przebiegu nauczania w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły co do jej zakresu,
- rodzice zobowiązują się do umożliwienia dziecku zdawania egzaminów klasyfikacyjnych na terenie szkoły w terminach wyznaczonych prze dyrektora,
- w klasach programowo najwyższych, które kończą się przystąpieniem do sprawdzianu lub egzaminu uczeń ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej w dwóch testach próbnych na terenie szkoły.

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button