Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim zobowiązują się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www. katolicka.com.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2004. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Datę ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-08-01

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Płotka, adres e-mail: ksn@katolicka.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 691 75 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8 w Pruszczu Gdańskim. Wejście oraz wjazd na teren szkoły jest od strony ul. 24 marca w Pruszczu Gdańskim. Wejście główne do budynku szkoły znajduje się po drugiej stronie od wjazdu/parkingu. Na parkingu nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc dla niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi chodnik dookoła budynku. Wejście jest ogólnodostępne. Wejście główne do szkoły wyposażone jest w domofon i monitoring obsługiwane przez sekretariat szkoły w godzinach pracy szkoły. Budynek ma z pozostałych trzech stron dodatkowe wejścia służące jako ewakuacyjne, z czego jedno z nich ma podjazd może więc służyć osobom niepełnosprawnym. Należy jednak to wcześniej zgłosić do sekretariatu szkoły. Na parterze jest  toaleta dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma ograniczeń dotyczących wejścia z psem asystującym.
W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter i 1piętro) znajduje się korytarz. Po dwóch stronach korytarza znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind, platform i informacji głosowych dla niepełnosprawnych.

Data dodania: 2023-07-20 14:48:29
Data edycji: 2023-07-20 14:48:30
Ilość wyświetleń: 1486

Kalendarz

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje,

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą."

(Psalm 127,1)

Nasi Partnerzy

godło Polski - link do strony głównej
Katolickie Szkoły Niepubliczne

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Dobrowolskiego 11

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej