WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ OBOWIĄZUJĄCA W KATOLICKICH SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH

 

1. Rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły zgodnie z – Art.16 ust.8 -14 ustawy o systemie oświaty.

2. Do wniosku należy dołączyć aktualną opinię z PPP, oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych lub semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych.

3. W ciągu miesiąca dyrektor wydaje decyzję w w/w sprawie.

4. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić – na wniosek rodziców, jeśli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, wydano zezwolenie z naruszeniem prawa.

5. Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas.

6. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

7. Uczeń ma prawo do otrzymania legitymacji szkolnej.

8. Zobowiązania szkoły:

- do 15.09 nauczyciele przekazują rodzicom podstawy programowe wraz z zakresem materiału obowiązującym na danym etapie kształcenia, a także wymagania na poszczególne oceny konieczne do uzyskania promocji do klasy programowo wyższej, - na życzenie rodziców nauczyciele przekazują również plany pracy miesięcznej, kwartalnej lub semestralnej, - rodzice mają prawo do konsultacji metodycznych z nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym ustaleniu terminów, - uczeń ma prawo uczestniczyć w wybranych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, - uczeń może uczęszczać na wybrane zajęcia obowiązkowe (np. religia, w-f), w takim przypadku na pisemny wniosek rodziców zgodę wydaje dyrektor szkoły, - uczeń ma prawo uczestniczyć w życiu szkoły – uroczystościach, wycieczkach, rekolekcjach itp.; - uczeń ma prawo do brania udziału w konkursach organizowanych przez szkołę.

9. Zobowiązania rodziców: - rodzice prowadzą z dzieckiem systematycznie zajęcia dopasowane do jego umiejętności, możliwości i zainteresowań, w pierwszej kolejności zapewniając realizację podstawy programowej, - rodzice prowadzą dokumentację przebiegu nauczania w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły co do jej zakresu, - rodzice zobowiązują się do umożliwienia dziecku zdawania egzaminów klasyfikacyjnych na terenie szkoły w terminach wyznaczonych prze dyrektora, - w klasach programowo najwyższych, które kończą się przystąpieniem do sprawdzianu lub egzaminu uczeń ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej w dwóch testach próbnych na terenie szkoły.