REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI WZOROWEGO UCZNIA


W KLASACH I – III KSN W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

Odznakę wzorowego ucznia otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia następujące kryteria:


1. Wzorowe zachowanie:
- podczas przerw, modlitwy, Mszy św., wycieczek i innych imprez i uroczystości szkolnych (monitorowane przez wychowawcę i nauczycieli uczących i odnotowywane na tablicy motywacyjnej znajdującej się w klasie).


Oznaczenia na tablicy motywacyjnej wg. przyjętych kolorów:
- czerwony – zachowanie nieodpowiednie,
- żółty – nie było idealnie,
- zielony – zachowanie bardzo dobre.
Odznaki wzorowego ucznia nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymał na tablicy motywacyjnej więcej niż 80% kolorów czerwonych i żółtych, nawet jeśli przestrzegał punktów 2 – 5.


2. Wzorowy stosunek do nauki:
- przygotowanie do lekcji: kompletne przybory szkolne, strój gimnastyczny, mundurek szkolny,
- terminowe wywiązywanie się z zobowiązań (praca domowa – możliwe 2 braki w semestrze)
- praca na lekcji: skupienie uwagi, słuchanie poleceń, porządek w miejscu pracy.
3. Punktualność (możliwe 2 spóźnienia w semestrze)

4. Wzorowa aktywność:
- na lekcji, udział w konkursach, w pracach na rzecz klasy.
5. Ocena bardzo dobra lub celująca z religii.

Postanowienia końcowe:
- odznakę wzorowego ucznia przyznaje się na koniec każdego semestru,
- odznakę wzorowego ucznia przyznaje wychowawca klasy, który może zasięgnąć opinii innych nauczycieli i Rady Pedagogicznej,
- decyzja wychowawcy jest ostateczna;
- odznaka wzorowego ucznia może być cofnięta uczniowi, jeśli w kolejnym semestrze po otrzymaniu odznaki wzorowego ucznia nie spełni w/w kryteriów.