SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU 

SZKOLNYM   2016/17

 

1.

12.09.2016

g. 17.45

kl. IV - VI
i gimn

 

g.17.00

kl.0-III

Zebranie ogólne i w klasach z wychowawcami:       

Tematyka według oddzielnego dokumentu

2.

24.10.2016

17.30 – 19.00

Dzień otwarty z udziałem wszystkich uczących na temat:

 1. Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce oraz możliwościach uzupełnienia braków.
 2. Omówienie zachowania uczniów, obecności uczniów na zajęciach, udziału w zajęciach wyrównawczych i konsultacyjnych

 

4.

Do 18 listopada

Wychowawca przekazuje ogólne informacje o klasie i przesyła rodzicom za pomocą platformy Librus

5.

12.12.2016

g. 17.45

kl. IV - VI
i gimn

 

g.17.00

kl.0-III

Zebranie ogólne i w klasach z wychowawcami:

 1. Informacje na temat zachowań uczniów (uwagi, spostrzeżenia )
 2. Informacje na temat absencji uczniów.
 3. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz możliwości uzupełnienia braków

 

6.

31.01 – 06.02

2017

 

Spotkania partnerskie – uczeń-nauczyciel-rodzic:

 1. Prezentacja wyników klasyfikacji śródrocznej i analiza,
 2. Analiza zachowania uczniów (problemy, mocne strony, obszary wymagające poprawy)
 3. wspólne wnioski do dalszej

Na spotkania należy się przygotować, rodziców z uczniem zapraszamy na konkretną godzinę i dzień. Spotkania należy odbyć z każdym uczniem i jego rodzicami

7.

Do końca marca

Wychowawca przekazuje ogólne informacje o klasie i przesyła rodzicom za pomocą platformy Librus

8.

10.04.2017

17.30 – 19.00

Dzień otwarty z udziałem wszystkich uczących na temat:

 1. Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce oraz możliwościach uzupełnienia braków.
 2. Omówienie zachowania uczniów, obecności uczniów na zajęciach, udziału w zajęciach wyrównawczych i konsultacyjnych

 

9.

Do 12 maja

Wychowawca przekazuje ogólne informacje o klasie i przesyła rodzicom za pomocą platformy Librus

10.

29.05 zebrania z rodzicami (zamiast 05.06) - klasy 0 -III godz. 17.30,

klasy IV-VI i gimn. godz. 18.15 -

wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców od 17.30 do godz. 19.00;

 

UWAGA ZMIANA DATY!

Zebrania z rodzicami:

 1. Informacje na temat zachowań uczniów (uwagi, spostrzeżenia )
 2. Informacje na temat absencji uczniów.
 3. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz możliwości uzupełnienia braków
 4. Sprawy klasowe

 

 

 

Na potrzeby klasy wychowawca ma prawo zwołać zebranie poza harmonogramem.