Procedury wystawiania miesięcznych oceny z zachowania:
1. Oceny z zachowania są wystawiane raz w miesiącu przez wychowawcę klasy.
2. Każda miesięczna ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego przez wychowawcę nie później niż do 05 dnia każdego miesiąca i opatrzona krótkim komentarzem.
3. Wychowawca stosuje skalę od 1 do 6, przy czym stopnie są odpowiednikami zachowania:


1 - naganne,
2 - nieodpowiednie,
3 - poprawne,
4 - dobre,
5 - bardzo dobre,
6 - wzorowe.


4. Przed wystawieniem oceny przez wychowawcę każdy uczeń na godzinie wychowawczej dokonuje jawnej samooceny, stosując skalę od 1 do 6.
5. Samoocenę ucznia wychowawca również wpisuje do dziennika elektronicznego w terminie określonym w punkcie 2.
6. Ocena wystawiana na koniec każdego miesiąca ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
Wobec ucznia, który dwukrotnie pod rząd otrzyma obniżoną ocenę z zachowania zostaną zastosowane działania wychowawcze zgodnie z procedurami szkolnymi


Regulamin wystawiania śródrocznej i rocznej oceny z zachowania:
1. Na ocenę śródroczną i roczną składa się łącznie:
a) średnia ocen wystawianych przez wychowawcę na koniec każdego miesiąca;
b) Średnia wynikająca z samooceny ucznia,
c) opinia nauczycieli uczących w danej klasie oraz opinia nieuczących ucznia - w tym dyrektora szkoły, bibliotekarza, nauczyciela świetlicy oraz opinia innych pracowników szkoły;
d) aktywność ucznia na rzecz szkoły;
e) uwagi odnotowane w dzienniku lekcyjnym;
f) opinia zespołu klasowego; g) Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala i wystawia ostatecznie wychowawca klasy. Ocena z zachowania (miesięczna, śródroczna i końcoworoczna) wystawiana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w Statucie KSN &30