1. Prosimy o potwierdzenie podanego w regulaminie terminarzu konkursu, w szczególności terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz terminu składania prac konkursowych. Czy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie ma być składany łącznie z pracą konkursową?

ODPOWIEDŹ: Zarówno wnioski, jak i prace konkursowe można składać w terminie do 3 czerwca 2016r. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, ze względu na krótki czas trwania konkursu,  można składać (w oddzielnej kopercie) równocześnie z pracą konkursową. Rozpatrywany będzie niezwłocznie po wpłynięciu, a wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji.

2. Czy ogłoszony konkurs jest konkursem realizacyjnym, tzn. zwycięzca lub zwycięzcy będą zaproszeni do negocjacji z wolnej ręki  na opracowanie dokumentacji technicznej szkoły?

ODPOWIEDŹ: Nasz konkurs nie jest konkursem realizacyjnym, ale przewidujemy możliwość zaproszenia niektórych uczestników konkursu do negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej.