OGŁOSZENIE O KONKURSIE z dnia 13.05.2016

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana  Pawła II w Pruszczu Gdańskim

Termin składania prac: 03/06/2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13/06/2016

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES: Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA, ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 691 75 60, faks 58 691 75 64.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fundacjabrama.pl

 • Dane kontaktowe do zapytań konkursowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja pozarządowa, prowadząca od 2004 roku Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

 

II.2) Zadanie konkursu:

 • wyłonienie trzech najlepszych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych oraz wskazanie autorów zwycięskich projektów, bądź zespołów autorskich

 • stworzenie szerokiej oferty idei i rozwiązań projektowych na temat Przedmiotu Konkursu, przedstawionych w nadesłanych pracach konkursowych do oceny przez Komisję Konkursową

 

II.3) Określenie przedmiotu konkursu:Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji budowy obiektu lub kompleksu obiektów wchodzących w skład Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, bez barier architektonicznych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych, z częścią przedszkolną (łącznie 4 oddziały), szkołą podstawową (łącznie 12 oddziałów), gimnazjum (łącznie 6 oddziałów), liceum (łącznie 3 oddziały), małą salą korekcyjną oraz salą gimnastyczną z zapleczem, o łącznej powierzchni użytkowej kompleksu do ok. 3200 m2 oraz zagospodarowaniem terenów zielonych, boiska szkolnego, parkingu i ciągów komunikacyjnych w granicach objętych opracowaniem konkursowym, przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim na dz. ew. 25/43 w obrębie geodezyjnym 5.

Przedmiotowa działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Strzeleckiego” zatwierdzonym uchwałą Nr VI/34/2007 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28.02.2007r. Dz. Nr 25/43 położona jest w strefie oznaczonej symbolem 9.2.U. – załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.

Uwaga: Projekt powinien przewidywać możliwość budowy obiektu/kompleksu obiektów etapami.

W pierwszej kolejności przewiduje się 13 sal lekcyjnych tj. 7 oddziałów szkoły podstawowej, 6 oddziałów gimnazjum. Przewidujemy też małą salkę gimnastyczną.

W drugim etapie planujemy budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

W trzecim etapie przewiduje się rozbudowę szkoły o 12 sal lekcyjnych: 5 oddziałów szkoły podstawowej, 3 oddziały liceum oraz 4 oddziały przedszkola.

Dopuszcza się możliwość powstania jednego obiektu dwu-trzykondygnacyjnego o płaskim dachu nawiązującego do charakteru budynków w otoczeniu działki, bądź zwartą zabudowę kompleksu budynków - z jednym wejściem głównym nawiązującym architektonicznie do nazwy „BRAMA”, będącym znakiem rozpoznawczym Zamawiającego.

 

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU


III.1) W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w terminie określonym w Rozdziale 6 Regulaminu złożą w siedzibie organizatora wniosek o dopuszczenie do konkursu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, oświadczenie o dysponowaniu osobą architekta – załącznik nr 4, pracę konkursową wraz z kartą identyfikacyjną na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu i zostaną dopuszczeni przez Komisję Konkursową do udziału w konkursie.


III.2) Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne;
b) osoby prawne;
c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
d) osoby te występujące wspólnie ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym.

 

III.3) Uczestnikami konkursu nie mogą być:
a) Osoby biorące udział w organizacji konkursu;
b) członkowie Komisji Konkursowej;
c) osoby, które są podległe służbowo lub są powinowatymi członków Komisji Konkursowej lub osób organizujących konkurs.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. kryteria przestrzenno - architektoniczne – maksymalnie 33 pkt.

2. kryteria funkcjonalne - maksymalnie 34 pkt.

3. kryterium ekonomiczne – maksymalnie 33 pkt.

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 03.06.2016, godzina 14:00.

Miejsce: Katolickie Szkoły Niepubliczne i. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 8 oraz w wersji elektronicznej po przesłaniu wniosku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV.2.2) Termin i miejsce składania pytań dotyczących warunków konkursu:

Termin do dnia: 23.05.2016, godzina 14:00.

Miejsce: pisemnie w siedzibie Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 8, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, faxem +48 691 75 64 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi: Umieszczenie odpowiedzi na pytania na stronie internetowej www.fundacjabrama.pl oraz www.katolicka.com.pl do dnia 23.05.2016r. do godziny 18:00

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin do dnia: 03.06.2016 godzina 14:00

Miejsce: Katolickie Szkoły Niepubliczne i. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 8 - sekretariat na parterze

IV.2.4) Otwarcie wystawy prac konkursowych: siedziba Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim oraz strona internetowa szkoły - czerwiec 2016r., o dokładnym terminie wystawy Zamawiający powiadomi uczestników konkursu z co najmniej 4 - dniowym wyprzedzeniem.

IV.2.5) Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu: 13 czerwca 2016r. o godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

IV.3) NAGRODY

 

IV.3.1) Rodzaj i wysokość nagród:

 • Nagrodą w konkursie jest wypłacenie kwot, o których mowa poniżej, autorom (zespołom autorskim) najlepszych prac konkursowych.

 • Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 12 000,00 zł z następującym podziałem:

  • I nagroda: 6 000,00 zł

  • II nagroda: 4 000,00 zł

  • III nagroda: 2 000,00 zł

 

 • Komisja Konkursowa przyzna maksymalnie trzy nagrody pracom konkursowym, spośród prac odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie Konkursu, które w ocenie Komisji Konkursowej w sposób najwłaściwszy spełniły kryteria zawarte w Rozdziale 11 Regulaminu Konkursu.

 • Komisji Konkursowej przysługuje prawo do dokonywania zmian, co do liczby i wysokości nagród w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody, a w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych – do nie przyznania nagrody i braku wyboru najlepszej lub najlepszych prac konkursowych.

 • Wypłata nagród nastąpi w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.