REGULAMIN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 1. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie KSN.
 2. Zapisy  oraz wszelkie zmiany związane z rezygnacją z zajęć  lub zapisaniem  dziecka należy przekazywać pisemnie prowadzącemu zajęcia lub do sekretariatu szkoły.
 3. Aby zapisać dziecko na zajęcia, należy dostarczyć prowadzącemu pisemną zgodę.
 4. Na zajęcia uczniowie powinni przychodzić  systematycznie.
 5. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia zostają odwołane.
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne odbiera dzieci ze świetlicy, wyczytując kolejno imiona i nazwiska uczniów uczęszczających na zajęcia i z całą grupą  udaje się do wcześniej
  wyznaczonej sali lekcyjnej.
 7. W związku z tym osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane dostarczyć wychowawcy świetlicy listy uczniów zapisanych na dane zajęcia.
 8. Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy szkolnej, a oczekują na zajęcia pozalekcyjne po skończonych lekcjach na terenie szkoły, są zobowiązani zgłosić się do świetlicy i wpisać na listę u wychowawcy świetlicy, dotyczy to również uczniów klas IV – VI.
 9. Po zakończonych zajęciach dzieci wspólnie z nauczycielem porządkują salę, a następnie
  prowadzący odprowadza uczniów do świetlicy szkolnej lub oddaje pod opiekę rodziców.
 10. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne kończą się o określonej w planie godzinie. Mogą być one przedłużone w przypadku, gdy prowadzący wyrazi na to zgodę i nie koliduje to z innymi zajęciami dodatkowymi. Prowadzący ma możliwość zrezygnowania z zajęć, w przypadku gdy grupa warsztatowa liczy poniżej 5 dzieci. Zależy to również od specyfiki prowadzonych zajęć. O zaistniałym fakcie należy powiadomić dyrektora szkoły.
 11. Odpowiedzialność za jakość zajęć pozalekcyjnych ponoszą prowadzący zajęcia. Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować bezpośrednio do osób prowadzących zajęcia lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 12. Lista zajęć pozalekcyjnych zostaje każdego roku ogłoszona do 20.09.
 13. Zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się 01.10.

Dyrektor Szkoły

Iwona Jakubek